تبلیغات
چوپونون - اوضاعمون از وقتی خراب شد که ....
دوشنبه 13 خرداد 1392

اوضاعمون از وقتی خراب شد که ....

   نوشته شده توسط: ذبیح    نوع مطلب :بقیه شا تو بگو ،

بقیشا شما بگت
   : احمدینژآد اومدرو کار

علی: علی غریب شد

   : از موقعی که احمدی نزاد با رفسنجانی در افتاد

چیتا : از وقتی بدون فکر واندیشه عمل کردیم

منصف: اعراب به ایران تاختند

   : ازوقتی ذبیح سایتش راه انداخت


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟